Leden Ouderraad (OR)

De Wet Medezeggenschap biedt ons de mogelijkheid om naast een Medezeggenschapsraad een Ouderraad in te stellen. Deze Ouderraad ondersteunt de school bij activiteiten. Ze organiseert in overleg met het team allerlei dingen voor leerlingen en ouders. Zo organiseert de Ouderraad de Sinterklaas-  en Kerstviering, verleent hulp bij feesten en bijeenkomsten en hulp bij schoolreizen.

De Ouderraad is een grote steun voor de leerlingen en de leerkrachten. Er wordt elk jaar een zakelijke ouderavond georganiseer. Op deze ouderavond legt de Ouderraad in feite de financiële verantwoording af voor het beheer van de  ouderbijdrages en brengt verslag uit van de activiteiten in het afgelopen schooljaar. Als er aftredende Ouderraadsleden zijn vindt de verkiezing van nieuwe leden op deze avond plaats. De Ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

De OR (Ouderraad) van OBS J. Emmens bestaat uit de volgende personen:

  • Janet Homan (voorzitter)
  • Jolanda Hummel (secretaris) OBSJEMMENS@hotmail.com
  • Eddie Wiegerinck (penningmeester)
  • Chantal Philips
  • Marcha Katerberg
  • Agnes Lensing-van de Ven
  • Arjan Martens
  • Daniëlle Rijkens
  • afgevaardigde namens het team: Marieke Zwiers

Privacy verklaring OR