MR

Voor de gang van zaken in en om onze school is uiteindelijk het bestuur van de stichting PrimAH eindverantwoordelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het bestuur op eigen houtje kan beslissen wat er met onze school gebeurt en hoe de zaken geregeld worden.
Via de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS) is wettelijk geregeld dat binnen elke school de ouders en leerkrachten via de medezeggenschapsraad (afgekort MR) mee kunnen beslissen over belangrijke “onderwijszaken”.

In het basisonderwijs bestaat de MR uit een aantal ouders (oudergeleding) en een aantal leerkrachten (personeelsgeleding). De MR van de OBS J. Emmens bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Indien er een vacature is voor de oudergeleding wordt deze ingevuld middels verkiezingen tijdens de zakelijke ouderavond. De personeelsleden hebben bij toerbeurt zitting in de personeelsgeleding van de MR.
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen kan naast de ouder- en personeelsgeleding de directeur de vergadering bijwonen als adviseur/informant. Tijdens deze vergaderingen wordt over allerlei school- en onderwijszaken overlegd zoals het schoolplan, de leermethoden, besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen. Daarnaast komen een aantal thema’s als zorg, passend onderwijs, duurzaam leren e.d. frequent aan de orde.
De MR heeft verschillende bevoegdheden en rechten om haar taak goed te kunnen uitoefenen. Zo is er het recht op informatie, het recht op overleg met het bestuur en het initiatiefrecht. Dit laatste wil zeggen dat de MR zelf onderwerpen kan bespreken met het bestuur van de stichting PrimAH. Daarnaast heeft de MR een tweetal bijzondere rechten; het instemmingsrecht en het adviesrecht. Zo moeten bijvoorbeeld ouders en personeel beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Voor welke onderwerpen de bevoegdheden gelden staat in de wet.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de belangen van alle PrimAH scholen.

Voor meer informatie over (het functioneren van) de MR en GMR kunt u gebruik maken van de volgende link www.medezeggenschapsraden.nl.

Daarnaast kunt u uiteraard ook terecht bij de leden van de MR van onze school:

U kunt contact opnemen met de MR door te bellen met de school of een e-mail te sturen naar mr.emmens@primah.org

Oudergeleding

  • Nicole Tammenga (voorzitter)
  • Anita Wubs (penningmeester)

Personeelsgeleding (via school te bereiken)

  • Janine Raterink-Everts¬†
  • Karin Visscher (secretaris)

Adviseur: Henk Norbart (directeur)