Onderwijs & Methodes

De methoden die wij gebruiken zijn actueel en voldoen aan de eisen die de overheid verlangt. In de begroting die wij ieder jaar opstellen staat beschreven wanneer wij een methode vervangen. Bijna ieder schooljaar wordt er één methode vervangen door een nieuwe uitgave of een andere methode.
De boeken en materialen zijn qua inhoud en uitvoering zo gekozen dat leerkrachten en leerlingen er met plezier mee werken. De volgende methodes worden op onze school gebruikt:

Voorbereidend en aanvankelijk lezen:             Spelend Streefsysteem in
groep 1 en 2

Kleuters handelend laten leren:                        Onderbouwd

Leren lezen in groep 3:                                       Veilig Leren Lezen Kim versie

Technisch/begrijpend lezen:                              Atlantis

Spelling                                                                  Spelling op Maat versie 2

Taal:                                                                       Taal op Maat versie 2

Rekenen:                                                                Pluspunt versie 4
Met sprongen vooruit

Wereldoriëntatie:                                                 ArgusClou

Engels:                                                                   Take it Easy (groepen 1 t/m 8)

Verkeer:                                                                 Verkeerskranten van Veilig
Verkeer Nederland VVN

Schrijven:                                                              Pennenstreken

Sociaal emotioneel:                                             De Vreedzame School

Studievaardigheden:                                           Blits groep 6 t/m 8

Sexualiteit & Verandering van het lichaam:    Liefdesplein (groep 8)

Het onderwijs aan de kinderen

Onderbouw

“Door spel ontdekt het kind de wereld om zich heen”

Het “Spelend Streefsysteem” is een manier van werken van en met de jongste kinderen op onze school. Jonge kinderen leren spelenderwijs van de activiteiten, die ze ondernemen. Door het spelen ontwikkelt het kind zich en bereikt hij de ontwikkelingsdoelen die passen bij zijn ontwikkelingsfase.
De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt snel, maar ook wisselend op verschillende terreinen: sociaal-emotioneel, motorisch en cognitief. Wij bieden via thema’s, die dicht bij de belevingswereld van de kleuters liggen, gericht spel- en ontwikkelingsmaterialen aan. De themagerichte aanpak ( o.a. bronnen uit methoden als ‘Onderbouwd’, Kleuterplein, Taal op maat, Take it Easy (Engels) en Bas), sluiten aan bij de mogelijkheden van het jonge kind zowel voor groep 1 als groep 2. In het “Spelend Streefsysteem” staan tien streefdoelen centraal en op deze wijze worden de belangrijkste doelstellingen (kerndoel dekkend) gerealiseerd met betrekking tot:

Persoonlijke ontwikkeling

  • spelen
  • zelfredzaamheid
  • gezelschapsspel
  • plannen
  • empathie

Cognitieve ontwikkeling

  • beginnend cijferen: vouwen, begrippen (rekenen/wiskunde)
  • geletterdheid: rijmen, prentenboek en beeldverhaal (taal/lezen)
  • wereldverkenning ( biologie, aardrijkskunde, geschiedenis)
  • kunstzinnige vorming

Sinds een aantal jaar werken we met de methode ‘Onderbouwd’.
Via ‘Onderbouwd’, denken en werken we vanuit haalbare doelen. We bieden de kleuter houvast en structuur in een veilige en vertrouwde leeromgeving.
De leerkracht observeert en stimuleert het spelende kind op het sociaal-emotionele vlak en op het gebied van taal/lezen, rekenen en motoriek.
Een kleuter leert meer door te bewegen. Daarom krijgen kleuters dagelijks lessen in spel, kleutergymnastiek, zowel binnen als buiten, die weer terugvoeren naar het thema.
In groep 2 wordt specifiek op de donderdagmiddag een voorschot gegeven op het leren in groep 3. Deze methode sluit aan bij de lessen in groep 3.
Bij de methode ‘Onderbouwd’ worden de observaties van de verschillende doelen geregistreerd. Zo krijgen we een goed inzicht van de behaalde doelen per kind. Handelingsgericht wordt er naar ‘boven’ of ‘beneden’ bijgestuurd.
Ook worden bij de kinderen de Cito kleutertoetsen afgenomen, welke landelijk genormeerd zijn. Alle gegevens worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem dat tot en met groep 8 wordt bijgehouden.

Midden- en bovenbouw

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen)

Vanuit groep 2 gaan de kinderen door naar groep 3 met een verschil in vaardigheden en kennis. Wij gaan in eerste instantie uit van een homogene groep. We dragen er zorg voor dat voor ieder kind gelegenheid bestaat om het leren te verdiepen of te vereenvoudigen en het tempo aan te passen. Meer en meer zal er sprake zijn van een heterogene groep, waarbinnen de leerkracht moet kunnen inspelen op de diverse verschillen tussen kinderen. We werken in deze groepen met ADIM; het Activerende Direct Instructie model. We beschikken over de methode “Veilig Leren Lezen”. Huidige onderzoeken leren ons dat kinderen met deze methode sneller en gemakkelijker tot lezen komen. De methode beschikt over een uitgebreide voorraad oefen- en spelmateriaal. Al vanaf groep 1 wordt er veel aandacht besteed aan het bevorderen van leesplezier. Dit houdt in dat er dagelijks wordt voorgelezen en aan boekpromotie wordt gedaan. Het leesplezier wordt tevens bevorderd, doordat ieder kind in elk geval vanaf halverwege groep 3 elke dag een kwartier zelfstandig leest in een zelfgekozen boek op eigen niveau.
Daarnaast doen we mee aan activiteiten rondom de Kinderboekenweek en aan het veelzijdige aanbod van de openbare bibliotheek.

Voor spelling gebruiken we de methode “Taal op Maat”, waarbij kinderen op eigen niveau (in kleine groepen) de spellingleerstof verwerken.

Bij Veilig Leren Lezen hoort uitgebreide software, die structureel wordt ingezet.
We besteden tegenwoordig veel meer aandacht aan leren praten, aan luisteren naar wat anderen te zeggen hebben en daarop goed antwoorden. We leren kinderen ook hun eigen mening onder woorden te brengen. Hierbij gebruiken we naast allerlei kringvormen de taalmethode “Taal op Maat”.

Begrijpend lezen – om later beter zelfstandig te kunnen studeren – is een zeer belangrijk onderdeel van het hedendaagse “lezen”. We hebben ervoor gekozen om dit vak te integreren in de zaakvakken Aardrijkskunde en Geschiedenis, van de methode ArgusClou. Daarnaast worden de begrijpend lezen strategieën aangeboden via dagelijkse leesteksten bijv. in de methoden Taal Op Maat, Rekenen van AllesTelt of via teksten uit bijvoorbeeld de National Geographic Junior. Het team is getraind in het overzicht bewaren op de doorgaande lijn en het aanbieden van deze strategieën zonder gebruik te maken van een (aparte) begrijpend leesmethode. In de onderbouw groepen 1 t/m 3 ligt daarbij de nadruk op begrijpend luisteren omdat de leestechniek nog onvoldoende ontwikkeld of nog niet aanwezig is. Juist door geen aparte begrijpend leesmethode te gebruiken maar de strategieën in dagelijkse vakken worden kinderen gestimuleerd om de strategieën te ‘normaliseren’.  Het wordt zo ‘gewoon’ gemaakt om teksten te analyseren en tegelijkertijd kennis op te doen van bijv. Aardrijkskunde of Geschiedenis.

Ook de rekenles verloopt anders dan vroeger. Wij werken met de realistische methode “Alles Telt”. Rekenen bestaat niet meer alleen uit ‘uitleggen en nadoen’ van rijtjes sommen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Nu leren we de kinderen meer rekenen door praktische problemen uit het dagelijks leven op te lossen, er over te praten en oplossingsmethoden met elkaar te vergelijken. Kinderen leren ook tabellen en grafieken te lezen en op te stellen. Vanaf groep 5 gebruiken we af en toe de rekenmachine voor de uitgebreide bewerkingen. Er wordt veel, op een handige manier, uit het hoofd gerekend. Ook schattend rekenen wordt veel gedaan, zodat de rekenmachine gecontroleerd kan worden. Kinderen moeten kritisch zijn over eigen uitkomsten.

Al met al kun je zeggen dat er t.o.v. vroeger meer nadruk is komen te liggen op begripsvorming in het onderwijs. Bij “Alles Telt” hoort uitgebreide software, die structureel in alle groepen wordt ingezet.

Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? En waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je die? Met Blits leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen. (bijvoorbeeld schema’s, tabellen, studieteksten enz.) Deze nieuw aangeschafte methode wordt gebruikt in groep 6 t/m 8.

Wereldoriënterende vakken

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs vormen de zgn. zaakvakken. Daar zijn de laatste jaren nog een paar vakken bijgekomen. Verkeerseducatie, maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen, natuur- en milieu-educatie, sexualiteit & verandering van het lichaam (groep 8) en burgerschapskunde om er een paar te noemen. Sommige van die “nieuwe” vakken hebben onderdak gevonden bij de oude onderdelen; aan andere wordt apart aandacht besteed.
De verschillende wereldoriënterende onderwerpen worden op onze school in één methode aan de orde gesteld, Zelf informatie zoeken en selecteren (bijv. op internet) maken deel uit van het lesprogramma ‘de Grote Reis’

Natuureducatie

Natuureducatie komt terug tijdens de jaarlijkse NME-projecten van het IVN. Het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid heeft een doorgaande lijn met jaarlijks wisselende projecten voor alle groepen. Het IVN draagt er zorg voor dat de projecten voldoen aan de kerndoelen opgesteld door het Ministerie van Onderwijs.

Engels

We hebben gekozen voor Take it Easy. De methode gaat uit van “onderdompeling” in Engels. Er wordt gebruik gemaakt van zgn. “native speakers” en tijdens die lessen wordt er zo min als mogelijk Nederlands gesproken. Er wordt veel gebruik gemaakt van filmpjes, liedjes, toneel, (samenwerkings)spelletjes, voorlezen, prentenboeken e.d. Take it Easy wordt zowel bij de kleuters als in alle volgende groepen tot en met groep 8 gebruikt.

Verkeerseducatie

Wij vinden het belangrijk dat op onze school ook aandacht is voor veilige deelname aan het verkeer. Vanaf groep 3/4 wordt met methoden van Veilig Verkeer Nederland (voorheen 3VO) gewerkt. In groep 3/4 gebruiken ze daarbij de werkbladen van ‘Stap Vooruit’. In groep 5/6 komt het werkboekje ‘Op voeten en fietsen’ aan bod. In 7/8 wordt de Jeugd Verkeerskrant van VVN gebruikt.

De leerlingen van groep zeven nemen deel aan het landelijk verkeersexamen. Daarnaast maken we gebruik van een verkeersprotocol dat bestaat uit verschillende onderdelen. Tevens maakt onze school meerjaarlijks gebruik van de verkeerslessen van de ANWB middels het project ‘Streetwise’.

Wij zijn in het bezit van het DVL label.

Informatietechnologie

De inzet van computers krijgt op school een steeds grotere plek omdat ze een toenemend belangrijkere plaats innemen binnen het maatschappelijk leven. De computers op school zijn in een netwerk en via de cloud met elkaar verbonden. Het systeembeheer wordt door onze ICT Coach i.o.m. BRIN Onderwijs Service Provider verzorgd. Iedere groep beschikt over meerdere leerlingcomputers. Vrijwel alle leerling- en oefensoftware is webbased en kan door de gehele school worden gebruikt. Het gebruik van educatieve software begint al in groep 1. Aan sommige programma’s kunnen de kinderen ook thuis werken.

In alle lokalen wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden. De kinderen worden vanaf groep 4 vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden van tekstverwerken en internet.

Ouders en directe betrokkenen worden via het ouderportaal MijnEmmens met een eigen account geïnformeerd over allerhande zaken en activiteiten. MijnEmmens zorgt voor een beveiligde-, direct-, digitale- en op allerlei media (tablets, laptops, smartphones, smartwatches, pc’s etc.) te gebruiken communicatie tussen school, ouders en direct betrokkenen.

Expressieactiviteiten/Techniek

Expressie neemt op onze school een belangrijke plaats in. Tekenen, knutselen, handvaardigheid, koken, gymnastiek, dansen, muziek en toneel maken deel uit van expressie. Daarbij is het eindproduct minder belangrijk dan het proces.
Ook willen wij expressie van anderen leren begrijpen en kennis nemen van diverse creatieve uitingen. Wij vinden dat dit bij de opvoeding hoort.
Zelf optreden is ook iets dat je kunt ontwikkelen. Tijdens presentaties wennen kinderen aan publieke optredens.
Ook hier geldt dat de eigen creativiteit voorop staat en dat wij die creatieve uitingen van het kind respecteren.
Wennen aan een optreden in het openbaar, spreken in een grotere groep is één van de vele doelstellingen die wij spelenderwijs proberen te realiseren. De nieuwskring, spreekbeurt en boekbespreking hebben dezelfde achtergrond.
Wij werken hierbij nauw samen met (docenten van) het ICO.
We hebben een aantal dagen gepland waarop groepen en leerlingen elkaar iets laten zien op het gebied van muziek, toneel, dans enz. Ouders en belangstellenden kunnen deze presentaties in de gemeenschapsruimte bijwonen. Deze worden op het ouderportaal MijnEmmens aangekondigd.
Iedere vrijdagmiddag worden voor de kinderen van groep 5 t/m 8 workshops georganiseerd. Zo kunnen de kinderen o.a. deelnemen aan een workshop koken, hout- en kleibewerking, Spaans en techniek.

Bewegingsonderwijs

De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door de vakleerkrachten in de sportzaal. De vakleerkrachten bewegingsonderwijs organiseren ieder jaar een sportdag, waaraan onze school meedoet. Er wordt ook jaarlijks gestreden in een voetbal- en handbaltoernooi en doen we mee aan de gemeentelijke schoolzwemwedstrijd.

Godsdienstonderwijs / Humanistisch Vormingsonderwijs

Aan het eind van ieder schooljaar wordt bij de ouders van de leerlingen van groep 6 en 7 geïnventariseerd of er behoefte is aan godsdienst- en humanistische vormingslessen.

Bij belangstelling wordt er aan de kinderen van groep 7 godsdienst vormende (GVO) onderwijs gegeven. Hierbij komen de grootste 5 wereldlijke godsdiensten aan bod, zoals het christendom, jodendom, islam, hindoeïsme en Boedisme. Godsdienst vormend onderwijs heeft pertinent geen kerstenend karakter! Maar waarborgt de openbare identiteit van onze school.

In groep 8 wordt bij belangstelling humanistisch vormingsonderwijs (HVO) gegeven. Hierbij gaan kinderen aan de slag over levensvragen en hoe je je leven zin en vorm geeft. Beide vakdocenten stemmen hun doorgaande lijn periodiek af met de groepsleerkracht om zo eenheid en overeenstemming met de periodieke thema’s in de klas te krijgen.

Huiswerk

In groep 7 en 8 wordt na een aantal weken structureel meerdere keren keer per week huiswerk gegeven. Het huiswerk wordt geagendeerd voor een bepaalde datum. Wij willen met deze huiswerkopdrachten en het werken met een agenda de leerlingen laten wennen aan het (thuis) verrichten van schoolopdrachten. Daarnaast is het doel om de kinderen te leren plannen.
Het werk wordt besproken en vaak door de leerlingen zelf nagekeken. In de overige groepen wordt af en toe huiswerk gegeven. Dit kan tevens in overleg met ouders wanneer voor de ontwikkeling van het kind, thuis extra geoefend moet worden.

Diverse schoolactiviteiten

Naast het werken in de klas zijn er in de loop van het schooljaar een aantal activiteiten, die voor de nodige afwisseling zorgen. Een uitgebreid verslag is terug te vinden in het schooljaarverslag.
Vaak brengen we met diverse groepen een bezoek aan een museum en aan een kunsttentoonstelling.
De vieringen rond Sinterklaas en Kerst worden in samenspraak met de ouderraad verzorgd.
Aan het begin van het schooljaar kijken we welke activiteiten we, in overleg met de ouderraad, gaan organiseren.
Ook worden aan het eind van het schooljaar de schoolreis groep 1 – 6 en het schoolkamp (groep 7 – 8 gehouden.
Groep 7/8 heeft een meerdaags schoolkamp. De schoolreizen zijn deels educatief, maar spelen vooral een rol in het bijbrengen van een saamhorigheidsgevoel.
In de laatste schoolweek valt de afscheidsavond van groep 8.

Naast deze methodes beschikken wij over verschillende ontwikkelingsmaterialen, leer- en hulpmiddelen. Wij maken gebruik van verschillende ondersteunende computerprogramma’s. Bij de aanschaf van deze materialen hebben wij rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de individuele leerling.